KOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Glam Dresses te Zwolle, hierna te noemen ‘Glam Dresses’ of ‘verkoper’, producten van welke aard ook aan de klant, hierna te noemen ‘koper’, verkoopt. Door gebruik te maken van glamdresses.nl en/of door een koopovereenkomst te sluiten met verkoper, accepteert koper gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
Het feit dat producten op enig tijdstip op glamdresses.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten te allen tijde verkrijgbaar zijn. Glam Dresses behoudt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.
Glam Dresses behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. De versie van de voorwaarden die geldt op de koopovereenkomst van koper, is te vinden op glamdresses.nl ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst.
Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Kopen
De minimumleeftijd voor het kopen en betalen is 18 jaar. Indien de koper jonger is dan 18 jaar dient er toestemming te zijn van een ouder/verzorger. De koper dient zich voor het plaatsen van een bestelling of sluiten van een koopovereenkomst te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. De gegevens van de koper zoals die zijn doorgegeven door koper dienen te kloppen met de gegevens van de legitimatie. De gegevens zoals die staan op de legitimatie zullen worden opgeslagen tot aan volledige betaling van het koop- of bestelbedrag.

Artikel 3. Bestellen
Producten die niet in de gewenste maat en/of kleur van de koper op voorraad zijn, kunnen besteld worden. Voor sommige producten geldt dat het mogelijk is deze op maat te laten maken of naar eigen specificaties aan te passen. De prijzen zoals deze getoond zijn op glamdresses.nl en in de vestiging Glam Dresses te Zwolle gelden voor de producten zoals deze te zien zijn. De prijzen zijn exclusief kosten voor spoedverzending, kosten voor op maat laten maken en kosten voor aanpassing naar eigen specificaties. De levertermijn van bestellingen, op maat gemaakte of naar eigen specificaties aangepaste producten verschilt per product. De kosten voor spoedverzending en/of aanpassingen naar eigen specificaties en/of op maat laten maken, zullen voorafgaand het bestellen vermeld worden door verkoper.

Artikel 4. Aanbetaling en betaling
De aanbetaling voor bestellingen is 50% en dient na akkoord op de koopovereenkomst betaald te worden. Het resterende bestelbedrag dient te worden voldaan bij het ophalen van de bestelling. Betaling bij verkoper kan worden voldaan door middel van contante betaling of iDEAL. De koper is verplicht de betaling op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.

Artikel 5. Annulering
Annulering van een bestelling van een standaard product, op maat gemaakt product of een naar eigen specificaties aangepast product is mogelijk tot het moment dat de bestelling verzonden is. Als de bestelling wordt geannuleerd voordat het verzonden is, wordt de aanbetaling binnen 14 dagen terugbetaald aan de koper. Op maat gemaakte producten en producten die naar eigen specificaties zijn gemaakt, kunnen niet worden geruild of geretourneerd en bij annulering van deze producten na verzending of ontvangst wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

Artikel 6. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten leverbaar uit voorraad of bestelde producten die niet op maat zijn gemaakt en/of niet zijn aangepast naar eigen specificaties heeft de koper de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen, maar wel met originele bon/factuur, te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de aankoop. Tijdens de bedenktijd dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product/de producten en alle bijgeleverde accessoires. De koper zal de aankoop slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of koper de aankoop wenst te behouden. De aankoop dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn als koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Indien koper gebruik van het herroepingsrecht maakt, dient koper de aankoop met alle bijgeleverde accessoires in de originele staat en verpakking in te leveren bij Glam Dresses te Zwolle binnen 14 dagen.
Producten die op maat zijn gemaakt of zijn aangepast naar eigen specificaties kunnen niet worden geruild of geretourneerd tenzij het product beschadigd is en/of afwijkend van de gegeven specificaties/maten zoals die zijn vastgesteld in de koopovereenkomst. Glam Dresses is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven maten en/of specificaties.

Artikel 7. Terugbetaling
Terugbetalingen vinden plaats in de vorm van een Glam Dresses tegoedbon met een geldigheid van twee jaar. Wanneer een aankoop beschadigd is of afwijkend van de gegeven specificaties/maten zoals die zijn vastgesteld in de koopovereenkomst en er binnen de termijn van de koper geen nieuw/vervangend product aangeboden kan worden, wordt het betaalde bedrag vergoed in de vorm van een terugbetaling in geld.

Artikel 8. Conformiteit en garantie
Glam Dresses staat ervoor in dat geleverde producten voldoen aan de overeenkomst. Glam Dresses staat ervoor in dat geleverde producten de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik. Glam Dresses staat niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik of die het gevolg zijn van verandering/reparaties die de koper of derden aan het geleverde product hebben aangebracht.

Artikel 9. Prijzen
Alle prijzen en tarieven zijn inclusief btw. Alle aanbiedingen, prijzen en overeenkomsten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Artikel 10. Kleuren

Glam Dresses doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van de producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleuren die te zien zijn, zijn afhankelijk van het scherm van het apparaat in gebruik. Glam Dresses kan niet garanderen dat het apparaat de juiste kleuren op de juiste wijze weergeeft.

Artikel 11. Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op glamdresses.nl berusten bij Glam Dresses. Ieder gebruik van glamdresses.nl of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Glam Dresses.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Glam Dresses als het gaat om zaken die op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten. De totale aansprakelijkheid van Glam Dresses jegens koper voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van de koopovereenkomst is beperkt tot het totale bedrag van de koopovereenkomst.

Artikel 13. Onschendbaarheid
Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.