HUURVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Glam Dresses te Zwolle, hierna te noemen ‘Glam Dresses’ of ‘verhuurder’, producten, hierna te noemen ‘het gehuurde’, van welke aard ook aan de huurder, hierna te noemen ‘huurder’, verhuurt. Door gebruik te maken van glamdresses.nl en/of door een huurovereenkomst te sluiten met verhuurder, accepteert huurder gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
Het feit dat producten op enig tijdstip op glamdresses.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten te allen tijde verkrijgbaar zijn. Glam Dresses behoudt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.
Glam Dresses behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan huurder. De versie van de voorwaarden die geldt op de huurovereenkomst van huurder, is te vinden op glamdresses.nl ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst.
Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
Artikel 2. Huren
De minimumleeftijd voor het huren is 18 jaar. De huurder dient zich voor het reserveren van het gehuurde te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. De gegevens van de huurder zoals die zijn doorgegeven door huurder voor de huurovereenkomst dienen te kloppen met de gegevens van de legitimatie. De gegevens zoals die staan op de legitimatie zullen worden opgeslagen tot aan inlevering van het gehuurde aan het einde van de huurperiode. Huurder dient bij inlevering van het gehuurde de huurovereenkomst mee te nemen.
Artikel 3. Huurperiode
De huurperiode van het gehuurde bedraagt drie dagen waarop het gehuurde op de derde dag ingeleverd dient te zijn bij verhuurder. Huurder en verhuurder kunnen vooraf in overleg een afwijkende huurperiode afspreken. Per dag waarmee de huurperiode wordt verlengd, wordt er €10,00 bovenop de huurprijs gerekend. Er wordt geen korting gegeven voor het verkorten van de standaard huurperiode van drie dagen. Voor het te laat inleveren van het gehuurde is huurder een boete van €20,00 per dag verschuldigd aan verhuurder.
Artikel 4. Waarborgsom
Voor elke huurovereenkomst geldt per gehuurde zaak een waarborgsom. De huurder dient de waarborgsom te voldoen voorafgaand het huren van het gehuurde. De waarborgsom wordt geretourneerd wanneer huurder het gehuurde inlevert in dezelfde staat als deze is geleverd aan het begin van de huurperiode. Bij inlevering van het gehuurde zal de staat van het gehuurde gecontroleerd en beoordeeld worden door verhuurder. Op basis van de beoordeling van verhuurder zal de hoogte van het te retourneren deel van de waarborgsom bepaald worden. Het terugbetalen van de waarborgsom gebeurt op dezelfde wijze als de betaalwijze van de waarborgsom.
Artikel 5. Reserveren en betaling
Het reserveren van het gehuurde is geldig wanneer 50% van het huurbedrag als aanbetaling is voldaan. Het resterende huurbedrag en de waarborgsom dienen te worden voldaan bij het ophalen van het gehuurde. Het huurbedrag en de waarborgsom zijn afhankelijk van het gehuurde. Betaling bij verhuurder kan worden voldaan door middel van contante betaling of iDEAL. De huurder is verplicht de betaling op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.
Artikel 6. Annulering
Annulering van de reservering is mogelijk tot meer dan 21 dagen voor de huurdatum. In dat geval wordt de aanbetaling van huurder door verhuurder terugbetaald binnen 14 dagen. Indien huurder 21 dagen of minder van de huurdatum de huurovereenkomst annuleert, zal de aanbetaling worden vergoed in de vorm van een Glam Dresses tegoedbon.
Artikel 7. Goed huurderschap
De huurder is verplicht zich, ten aanzien van het gebruik van het gehuurde, als een goed huurder te gedragen. De huurder dient het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens de door verhuurder gegeven voorschriften. De huurder dient het gehuurde in dezelfde staat in te leveren als deze is geleverd aan het begin van de huurperiode inclusief alle meegeleverde accessoires. Het gehuurde wordt uitsluitend gereinigd door verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf het gehuurde te reinigen of laten reinigen. Het is huurder niet toegestaan om wijzigingen aan het gehuurde te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren of te lenen aan derden. 
Artikel 8. Melding van gebreken
Verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde en meegeleverde accessoires compleet en in goede staat worden geleverd. Huurder controleert bij het afnemen van het gehuurde en accessoires of deze worden geleverd volgens de door verhuurder verstrekte informatie. Indien er gebreken vertonen aan het gehuurde, is huurder verplicht dit voorafgaand het huren te melden aan verhuurder. Bij gebreke waarvan wordt aangenomen dat het gehuurde compleet en onbeschadigd was ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst en het afnemen van het gehuurde, wordt huurder aansprakelijk gesteld.
Artikel 9. Schade
Schade houdt in dat het gehuurde door huurder in een andere staat wordt ingeleverd dan het door huurder in ontvangst is genomen aan het begin van de huurperiode. Schade en/of gebreken worden beoordeeld door verhuurder. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode aan het gehuurde wordt toegebracht. De huurder is verplicht gebreken en/of schade aan het gehuurde zo snel mogelijk aan verhuurder te melden. Beschadigingen en/of noodzakelijke reparaties worden uitsluitend uitgevoerd door verhuurder. De kosten van de beschadigingen en/of noodzakelijke reparaties worden verrekend met de waarborgsom. Bij onherstelbare schade of diefstal/verdwijning is huurder verplicht het aankoopbedrag van het gehuurde te betalen.
Artikel 10. Prijzen
Alle prijzen en tarieven zijn inclusief wettelijke btw. Alle aanbiedingen, prijzen en overeenkomsten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
Artikel 11. Kleuren
Glam Dresses doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van de producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleuren die te zien zijn, zijn afhankelijk van het scherm van het apparaat in gebruik. Glam Dresses kan niet garanderen dat het apparaat de juiste kleuren op de juiste wijze weergeeft.
Artikel 12. Eigendomsrechten
Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Glam Dresses. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op glamdresses.nl berusten bij Glam Dresses. Ieder gebruik van glamdresses.nl of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Glam Dresses.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Glam Dresses als het gaat om zaken die op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten. De totale aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van de huurovereenkomst is beperkt tot het totale bedrag van de huurovereenkomst.
Artikel 14. Onschendbaarheid
Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.